Home  / Openness law   

Nøsted & are a company with proud traditions and high ambitions. We, and our brands Trygg, Igland and Fram, aim to be the most environmentally and socially conscious supplier within our market segments and to arrive at zero carbon emissions as soon as practicable. 

We are committed to playing our part in achieving the UN sustainability goals. 

We link local and global engineering and production capacity to give our international customers the smartest, simplest, and most valuable solutions adapted to the challenges they face. Every single chain and piece of equipment in all our customer segments must be of the highest quality. 

Our products have to withstand strong, repetitive stress under diverse and difficult weather conditions. The human and environmental consequences, should anything go wrong, can be great. This impacts everything we do. Across design and product development, production, quality and our wider management systems. 

We have identified six key areas that we need to focus on in this journey to achieve the change required, and whilst We shall meet our goals through both internal change and working more closely with our suppliers and customers – It is all about connections. Expressing our work through our values – Co-operation, the Power to innovate and drive, we shall succeed. For us this is a journey of transformation not just a goal. 

We have already started this process and aim to record and measure our progress towards these goals through an annual report into our Environmental, Social and Governance performance. We also they may change over time as we learn more, the direction of travel is clear. 

Our focus areas 

 • Ensuring sustainability in our entire value chain. 
 • Reducing emissions in our own operations. 
 • Design to extend the life cycle of our products and improve sustainability. 
 • Cooperation to achieve our goals. 
 • Our working environment. 
 • Our social impact. 

Our focus areas recognise that a report is of little consequence if we do not ‘live’ these goals and embed them in our day-to-day work – developing, designing and delivering our products and services.  

You can read our sustainability report here (Full ESG report) 

 

Merethe Nøsted Von Zernichow 

Chief Executive Officer 

 

Åpenhetsloven 

Nøsted & AS er et norsk familieeid industrikonsern med hovedkontor i Mandal. 

Bedriftens historie startet da Alf Nøsted i 1939 etablerte Norsk Kjettingindustri AS i Mandal. Derfra har bedriften sakte, men sikkert vokst gjennom organisk vekst og oppkjøp, til i dag å være et globalt industrikonsern med 370 ansatte i fire land som utvikler, produserer og leverer produkter og løsninger til en rekke formål. Våre tre største produktsegmenter er: 

 • hjulkjetting til skogs- og anleggsmaskiner, traktorer og tungtransport under merkenavnet TRYGG 
 • løftekjetting og komponenter til offshorebransjen, trålkjetting og kjetting og redskap til sikring av oppdrettsanlegg under merkenavnet FRAM 
 • traktorredskap, der vi utvikler ulike typer redskap til bruk innenfor både skog- og landbruk under merkenavnet IGLAND 

Våre kunder skal være trygge på at varene som kjøpes fra oss stammer fra leverandører som ivaretar menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø.  

 • I Norge, 95% av våre råvarer er stål, kjøpt fra EU 
 • 5% av våre råvarer er komponenter kjøpt from Norge, EU eller Asia 

For Nøsted &, inkludering Litauen (og Canada) våre råvarer & komponenter er 

 • Fra EU – 85% 
 • Fra utenfor Norge og EU – 15% 

Vi jobber tett med våre leverandører for å sikre at innkjøpene våre er så bærekraftige som mulig for miljø, samfunn og mennesker.  

Vi stiller krav til og samarbeider med leverandørene våre om en sosialt ansvarlig praksis, for å sikre et trygt, ryddig og organisert arbeidsliv i hele leverandørkjeden. 

Våre mål og fokusområder innen bærekraft er forankret i vår bærekrafts rapport som du kan leser her (Full ESG report). 

Våre forventinger og fokusområder 

Vi har den samme tankeprosessen hvor enn vi kjøper komponenter og tjenester. 

Vi forventer og vil følge opp at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas hos våre leverandører. I praksis betyr det at våre partneres ledelse er kjent med disse rettighetene, med våre forventninger og at ansatte er kjent med forpliktelsene som følger av dette.   

Vi forventer at ansatte i virksomheten og hos underleverandører ikke utnyttes i arbeidet, at de gis en lønn å leve av og at minstealder for arbeid overholdes.  

Vi forventer at ansatte har frihet til å organisere seg, at den ansattes helse og sikkerhet ivaretas og at virksomheten ivaretar ytre miljø. Vi forventer at ansatte ved behov får fri ved sykdom eller svangerskap.   

Vi forventer at likestilling ivaretas og at ansatte ikke utsettes for trakassering og at det ikke forekommer forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, legning, handicap, hudfarge og/eller religion.   

Disse prinsippene ligger til grunn for vårt arbeid. 

Nøsted & arbeider for at vi og våre leverandører og partnere i Norge og internasjonalt skal ivareta de grunnleggende menneskerettighetene slik de er vedtatt av FN. 

Alle virksomheter har et ansvar og alle har en mulighet til å bidra til en utvikling der menneskerettighetene styrkes og der brudd på disse forebygges.   

Vi vil derfor være pådrivere for at arbeid med en sosial ansvarlighet i leverandørkjedene styrkes, at risiko og faktiske negative hendelser avdekkes og rettes opp i.   

Vi ser det som en viktig del av vårt arbeid, sammen med våre partnere, å bidra til et anstendig arbeidsliv, både nasjonalt og internasjonalt.   

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.  

Slik jobber vi med åpenhetsloven 

Arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår er forankret i vår bærekraftstrategi, overordnede policy og styrende dokumenter.  

Vi reviderer i dag kvalifiserte leverandører innenfor HMS, mattrygghet, IT sikkerhet, og Integrity. 

Due Diligence 

Alle våre leverandører skal signere leverandørerklæring (Code of Conduct) som bekrefter at de arbeider for å ha en verdikjede som overholder menneskerettigheter og sikrer anstendige arbeidsvilkår. Vår leverandørerklæring kan du lese her:  

Code of Conduct med Leverandørerklæring.pdf 

Vi bruker én agent i Kina som vi har et langvarig forhold til, og bruker seks fabrikker som oppfyller kravene våre, som vi har brukt i mange år. Disse fabrikkene har vært brukt i gjennomsnitt i over 20 år, med bare en med 3 års merittliste. 

Vår agent gjennomfører kvartalsbesøk, og Nøsted & to per år. I tillegg har vi formelle møter to ganger i uken for å diskutere en rekke saker, men med fokus på kvalitet og levering. 

Vi har hatt en uformell revisjonsprosess og har som mål å gjøre denne oppfølgingen mye mer systematisk fremover. Vår risikoanalyse tyder på at risikoen er større i det fjerne østen, men våre langvarige og nære relasjoner tilsier at risikoen er middels i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

 

  Leverendør 1  Leverendør 2  Leverendør 3  Leverendør 4  Leverendør 5  Leverendør 6 
Hvor lenge brukt (år)  3  20+  20+  20+  20+  20+ 
Besøksfrekvens (Pr år) – Nøsted  2  2  2  2  2  2 
Besøksfrekvens (Pr år) – Agent  4  4  4  4  4  4 
Leverandørerklæring (J/N)  N  N  N  N  N  N 
Møter hos agent (Pr uke)  2  2  2  2  2  2 
Formelle revisjoner – Kvalitet, Kapasitet, Arbeidsforhold, Åpenhet  N  N  N  N  N  N 
Planlagt revisjoner fra høsten 2023 – Kvalitet, kapasitet, Arbeidsforhold, Åpenhet  Y  Y  Y  Y  Y  Y 
Risiko vurdering  Middels  Lav  Lav  Lav  Lav  Lav 

 

Vårt søkelys på arbeidsvilkår og menneskerettigheter vil fremover bli en enda større del av dette arbeidet. For å sikre enda bedre oppfølging og risikokartlegging øker vi nå involveringen gjennom aktive besvarelser i våre innkjøpsprosesser. 

Vi vil i første rekke opprette dialog med leverandører hvor vi ser en risiko for at kravene i åpenhetsloven ikke følges for å bidra til at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold bedre kan ivaretas.  

Risikovurdering  

Risikovurdering er vårt arbeid med å kartlegge forhold i vår verdikjede hvor det kan være risiko for brudd på våre policyer og retningslinjer. Dette kalles aktsomhetsvurderinger.   

Vår aktsomhetsvurdering baserer seg på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018).  

OECDs modell består i forankring, kartlegging og risikovurdering. Basert på dette utarbeides en rapport og eventuelle tiltak i samarbeid med våre leverandører.   

Arbeidet med risikovurdering er en løpende prosess og vi vil oppdatere denne årlig og offentliggjøre våre fokusområder og arbeidet med å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Har du spørsmål til vårt arbeid knyttet til åpenhetsloven er du velkommen til å kontakt vår CEO, Merethe Nøsted von Zernichow, på merethe@nosted.com.